તગડી ફી લેતી એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં લેબોરેટરીની સુવિધા જ નથી, GTUએ 9 કોલેજોની 50 ટકા સીટોGTU દ્વારા પોતાની 437 કોલેજોમાંથી 280 કોલેજોનું ઇન્સપેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કોલેજોમાં લેબથી માંડીને સ્ટાફનો અભાવ ધ્યાને આવતા GTUએ કડક પગલાં લેવાના શરૂ કર્યા છે.Source link

Leave a Comment