શું તમે પણ ખોટી રીતે ઈમોજીનો કરો છો ઉપયોગ? જાણો દરેકનો અર્થલોકો ઘણીવાર કેટલીક સ્માઈલી અથવા ઈમોજી (Emoji meaning)નો ઉપયોગ ખોટી રીતે કરે છે કારણ કે તેઓ ઈમોજીનો સાચો અર્થ (Real meaning of emojis) જાણતા નથી. આજે અમે તેમનો સાચો અર્થ (most misunderstood smiley) જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.Source link

Leave a Comment