અગ્નિસંસ્કાર પહેલા મૃતદેહને એકલો કેમ નથી રખાતો?ધરતી પણ જન્મેલા તમામ જીવનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તે એક સનાતન સત્ય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કોઈપણ વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ દાહ સંસ્કાર પહેલા મૃતદેહને એકલો કેમ નથી મુકવામાં આવતો?Source link

Leave a Comment