કેરળના PFIના વિવિધ ઠેકાણોઓ પર મધરાતે NIAઅને EDના દરોડાકેરળમાં PFIના વિવધ ઠેકાણાઓ પર NIA અને EDએ રેડ કરી છે. રેડ PFIના રાજ્ય, ડિસ્ટ્રીક્ટ લેવલના નેતાઓના ઘરે કરવામાં આવી છે. ઓમા સલામ, PFIના ચેરમેન માનજરીના ઘરે પણ રેડ કરવામાં આવી છે.Source link

Leave a Comment