ગરદન મરોડીને પક્ષીઓની કરતો હતો હત્યા, 1000થી વધુ પક્ષીઓને મારીને ખાધાViral News: ગેરકાયદેસર રીતે 1,000 સંરક્ષિત પક્ષીઓને પકડીને હોટપોટમાં ખાવા માટે અમાનવીય રીતે માર્યા હતા. નવાઈની વાત એ છે કે તેણે પક્ષીઓની ગરદન મરોડીને મારી નાખ્યાં.Source link

Leave a Comment