માનતા પુરી થતાં કચ્છની 25 ગૌમાતાએ દ્વારકાધીશની કરી પરિક્રમા, જુઓ વીડિયોઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એકી સાથે 25 ગૌમાતાઓ 450 કી.મી. ચાલીને લાવી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરાવવા માટે લાવવામાં આવી હતી.Source link

Leave a Comment