વડાપ્રધાન મોદીના પ્રવાસનો પહેલો દિવસ; ચાર સ્થળે જનસભા કરી કોંગ્રેસ પર આકરી રીતે વરસ્યા


‘કોંગ્રેસના રાજમાં વીજળીના કનેક્શન માંગે એમાંય ભ્રષ્ટાચાર, વળી પાછું કનેક્શન મળે એની ગેરંટી તો નહીં!’Source link

Leave a Comment