સુરતમાં માલધારી સમાજે દૂધથી તાપી નદીમાં અભિષેક કર્યો તો ક્યાંક વૃદ્ધો-બાળકોને પીવડાવ્યુમાલધારી સમાજે વિરોધ નોંધાવવા માટે ક્યાંક દૂધ મંદિરમાં તો ક્યાંક દૂધ વૃદ્ધાશ્રમમાં આપ્યું તો ક્યાંક દૂધ વિકલાંગોની શાળામાં આપીને પણ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.Source link

Leave a Comment