હવે સુતેલા માણસના સ્વભાવને આસાનીથી ઓળખી શકશો, જાણો માસ્ટર કીલોકોની ઊંઘની મુદ્રા પરથી વ્યક્તિનો ભાવ, વર્તન અને વ્યક્તિત્વ સાથે જોડાયેલી બાબતો જાણી શકાય છે. સમુદ્ર શાસ્ત્રમાં સૂવાની પદ્ધતિઓ સમજાવવામાં આવી છે.Source link

Leave a Comment