રાજ્યનું એક શહેર એવું છે જ્યાં હજુ લોકો માસ્ક પહેરે છે, શું છે આ માસ્કનું કારણ?Morbi people still wear masks: કોરોના કાળ બાદ લોકોએ સ્વૈચ્છીક રીતે માસ્કથી મુક્તિ લઈ લીધી છે, પરંતુ રાજ્યનું એક શહેર એવું છે જ્યાં હજુ લોકો માસ્ક પહેરે છે.Source link

Leave a Comment